Quản Lý Chất Lượng Trong Chế Biến và Sang Chai Đóng Gói Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Những yếu tố tham gia vào chất lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nhà máy bao gồm nhân sự thực hiện, tài liệu hướng dẫn và quy trình tác nghiệp. Nhân sự làm việc trong nhà máy phải được đào tạo để đáp ứng công việc được giao, để sản xuất an toàn và đảm bảo vệ sinh công nghiệp. Mỗi công đoạn sản xuất và giao nhận hàng hóa cần được giám sát chặt chẽ. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng đào tạo công nhân và các nhân sự kiểm tra chất lượng để có thể điều chỉnh và chủ động quyết định về các hoạt động trong nhà máy và kho tàng. Cùng với khách hàng, chúng tôi sẽ tham gia vào việc soạn thảo các tài liệu hướng dẫn sản xuất và kiểm tra sản xuất bao gồm công thức chế tạo sản phẩm, công thức đóng chai gói, quy trình chế biến, sang chai đóng gói, quy trình kiểm tra chất lượng một cách đầy đủ và phù hợp với quy định hiện hành để chuẩn hoá các hoạt động sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.