Quản Lý Chất Lượng Trong Lưu Thông Hàng Hoá

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây dựng hệ thống truy xuất hàng hoá trong lưu thông bằng cách duy trì hệ thống định vị hàng hoá và các quy định từ khâu xuất kho, bán hàng, tới đại lý nhằm quản lý được số lượng, tình trạng, hạn sử dụng hàng hoá để chủ động quản lý chất lượng và luân chuyển hàng hoá trong nội bộ và giữa các khách hàng. Hàng hoá không phù hợp là một trong những nguyên nhân giảm lãi. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng lập quy trình phát hiện hàng hoá không phù hợp, sử lý hàng không phù hợp, tìm hiểu xác định nguyên nhân không phù hợp để phòng ngừa và quy trách nhiệm.