Quản Lý Chất Lượng Trong Phòng Thí Nghiệm

Tuỳ theo mức độ sản xuất kinh doanh, tổ chức có thể có phòng thí nghiệm để kiểm tra xác định chất lượng nguyên liệu và vật liệu bao bì trong quá trình sản xuất và đánh giá lô hàng. Quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm bao gồm: tổ chức phòng thí nghiệm, xây dựng quy trình lấy mẫu và xử lý mẫu, xây dựng quy trình phân tích, đảm bảo việc cung cấp thiết bị và hoá chất thí nghiệm phù hợp. Về tổ chức phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ giúp khách hàng đưa ra chuẩn mực về người lãnh đạo phòng thí nghiệm, nhân viên phòng thí nghiệm, giúp hoạch định công tác thí nghiệm liên quan đến quá trình sản xuất, giúp xây dựng quy trình giám sát độ tin cậy của phép thử nghiệm, giúp giữ gìn vệ sinh an toàn thí nghiệm. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây dựng quy trình lấy các loại mẫu nguyên liệu và bao bì đầu vào khác nhau, xây dựng lưu đồ xử lý mẫu, xây dựng hệ thống tài liệu hồ sơ về việc thử mẫu và lưu mẫu.Phối hợp với khác hàng, chúng tôi sẽ giúp soạn thảo các quy trình thao tác thí nghiệm, soạn thảo phương pháp phân tích và thử nghiệm vật lý cho nguyên liệu phụ gia, thành phẩm và vật tư bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi cũng giúp khách hàng lập danh sách hoá chất và thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm, đưa ra yêu cầu về nhà cung ứng thiết bị và hoá chất có khả năng đảm bảo hoạt động thường xuyên của phòng thí nghiệm.