Tổ Chức Quản Lý Chất Lượng

Tổ chức quản lý chất lượng bao gồm: tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống và xây dựng tiêu chuẩn. Vai trò của người lãnh đạo trong một tổ chức mang tính chất quyết định đối với sự phát triển của tổ chức đó. Chúng tôi sẽ giúp lãnh đạo nhìn nhận rõ các trách nhiệm của mình đối với việc đảm bảo chất lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng lãnh đạo không thể trực tiếp làm hết mọi việc nên chúng tôi sẽ giúp lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức nhân sự trong đó xác định rõ ràng vị trí, chức năng, quan hệ của các cá nhân tham gia vào việc quản lý và điều hành công tác đảm bảo chất lượng. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng cập nhật các quy định của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến chất lượng thuốc bảo vệ thực vật; cùng với khách hàng thiết lập một sơ đồ giám sát chất lượng từ quá trình mua hàng, sản xuất, lưu kho đến lưu thông hàng hoá trên thị trường; giúp khách hàng trong việc xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn thành phẩm theo quy định của nhà nước và quốc tế để có được những sản phẩm chất lượng tốt; giúp khách hàng xây dựng tiêu chuẩn cho vật liệu, bao bì để đảm bảo lưu giữ được chất lượng hàng hoá trong quá trình lưu kho và lưu thông trên thị trường.