Tư Vấn Về Quản Lý Chất Lượng

Dựa trên mục tiêu và thực trạng hoạt động của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp kèm theo phương pháp giám sát và đánh giá cải tiến theo tuần tự sau:

1. Vai trò chất lượng. Chất lượng tạo nên chữ tín với khách hàng, chất lượng tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ, chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

2. Hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng trong một doanh nghiệp phải được xuyên suốt các hoạt động từ việc hoạch định tổ chức đến việc quản lý chất lượng trong mua hàng, trong sản xuất, trong lưu thông, trong phòng thí nghiệm kiểm tra.

3. Tổ chức hoạt động chất lượng.Đây là khâu then chốt để có được sản phẩm chất lượng. Đó là các việc: xác định rõ ràng vị trí, chức năng, quan hệ của các cá nhân tham gia quản lý chất lượng; thiết lập hệ thống tài liệu tiêu chuẩn, định mức, quy trình; đảm bảo vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động.

4. Mua hàng. Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và vật tư bao bì đóng gói đầu vào. Cần có một kế hoạch mua hàng hiệu quả, xác định đúng nhà cung ứng, quy trình kiểm tra giao nhận và định vị lô hàng.

5. Sản xuất. Quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm. Cần thực hiện việc thiết kế nhà xưởng phù hợp với quá trình sản xuất, mua sắm trang thiết bị sản xuất tốt, nhân sự tham gia sản xuất phải được đào tạo, tài liệu hướng dẫn đầy đủ rõ ràng, hồ sơ quá trình phải được cập nhật thường xuyên.

6. Lưu thông. Chất lượng sản phẩm phải được theo dõi suốt giai đoạn lưu thông, kể từ khi xuất kho, tới khách hàng, và sử dụng.

7. Phòng thí nghiệm. Một phòng thí nghiệm của doanh nghiệp với điều kiện tài liệu, thiết bị và nhân sự phù hợp là yếu tố cần thiết để doanh nghiệp chủ động kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình tại bất cứ khâu nào trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh.

8. Đánh giá. Định kỳ, doanh nghiệp phải làm công tác đánh giá quản lý chất lượng sản phẩm theo một quy trình khách quan, đầy đủ để tìm ra nguyên nhân sai sót về chất lượng và chủ động phòng ngừa không để sảy ra sai sót.

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, tập trung vào việc quy trình hóa các hoạt động, xây dựng và thực thi văn hóa tổ chức, không ngừng mở rộng thế mạnh cốt lõi của tổ chức.