Về chúng tôi

Thư Viện Điện Tử Nông Nghiệp

Trang web Nông nghiệp cộng đồng là một thư viện điện tử nông nghiệp được tạo ra để giúp cộng đồng cập nhật được những thông tin khách quan, trực tuyến, miễn phí về nông nghiệp ở Việt nam.