Phát triển sản phẩm

Giảm Độc Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Bằng Chế Phẩm An Toàn

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam (2014). Hội thảo về “Giải pháp giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật độc hại trong sản xuất nông nghiệp”.

Giải Pháp Hữu Ích Số 1191

Công ty tư vấn hóa nông có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trong phòng thí nghiệm. Một trong những nghiên cứu là giải pháp hữu ích số 1191 của TS. Phạm Thị Phong đề cập đến chế phẩm bảo vệ thực vật vi nhũ tương dùng trong bảo vệ thực vật và thân thiện với môi trường chứa các thành phần beta-cyfluthrin 2,8%, solvesso 150 8-12%, natri di-octyl sulphosucxinat 5-9%, polyetoxylat thơm 6-9%, PO-EO copolyme 0,504%, propylen glycol 5-9%, nước trao đổi ion tới 100%

Nghiên Cứu Chuyển Giao Quy Trình Phòng Chống Rệp Bông Xơ Hại Mía

Công ty tư vấn hóa nông có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường. Nghiên cứu chuyển giao quy trình phòng chống rệp bông xơ hại mía là một trong những đề tài phối hợp với khách hàng thành công của chúng tôi.

Quy Trình Xác Định Cây Trồng, Dịch Hại, Thuốc

Công ty tư vấn hóa nông có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường. Quy trình phát triển sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trên thực địa là tài liệu gốc làm cơ sở thực hành. Việc xác định cây trồng, dịch hại, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp là bước đầu tiên của chuỗi công việc.

Quy Trình Khảo Nghiệm Khung

Quy trình phát triển sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trên thực địa là tài liệu gốc làm cơ sở thực hành. Việc khảo nghiệm đúng thuốc bảo vệ thực vật là yêu cầu quan trọng để đưa ra quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Quy Trình Khung Phòng Trừ Một Dịch Hại Trên Một Cây Trồng

Quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được đưa ra từ kết quả khảo nghiệm kiểm tra.

Quy Trình Khung Chuyển Giao Kỹ Thuật BVTV Cấp Cơ Sở

Từ kết quả khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật và các quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một cây trồng, sau thời gian ứng dụng ổn định, kỹ thuật bảo vệ thực vật sẽ được chuyển giao theo một quy định chung cho bên sử dụng.