Quy Trình Khảo Nghiệm Khung

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình nhằm hướng dẫn nhân viên kỹ thuật biết cách viết và thực hiện quy trình khảo nghiệm trên một dịch hại cây trồng cụ thể theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng cho Phòng Phát triển sản phẩm.

3. THAM KHẢO

Quy trình xác đinh cây trồng, dịch hại, thuốc (QTKT-02).

4. TRÁCH NHIỆM

Lãnh đạo phòng, nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành quy trình này.

5. THỰC HIỆN

5.1. Kế hoạch khảo nghiệm: Xác định đối tượng khảo nghiệm trên cơ sở định hướng của khách hàng. Đó có thể là thuốc mới, thuốc ít công ty đăng ký, thuốc khảo sát lại hiệu lực. Đó là yêu cầu về vùng thị trường mới, hay vùng chuyên canh, hay trang trại (BMKT-03-01). Từ đó nhân viên kỹ thuật lập kế hoạch khảo nghiệm chi tiết cho mình (BMKT-03-02).

5.2. Quy trình khảo nghiệm cụ thể 1 dịch hại trên 1 cây trồng: Căn cứ vào tài liệu “Những vấn đề cơ bản trong khảo nghiệm thuốc BVTV” (PLKT-03-01), nhân viên kỹ thuật viết quy trình khảo nghiệm cụ thể 1 dịch hại trên 1 cây trồng, bao gồm: 1. mục đích khảo nghiệm là đánh giá hiệu quả của thuốc đối với dịch hại trên cây trồng và đánh giá ảnh hưởng của thuốc đối với cây trồng; 2.địa điểm khảo nghiệm, thời gian khảo nghiệm, cây trồng khảo nghiệm với thông tin về giống, các điều kiện về đất đai và chế độ canh tác như loại đất, lượng phân bón, chế độ canh tác; 3. phương pháp khảo nghiệm gồm đối tượng khảo nghiệm, bố trí khảo nghiệm về quy mô và phương pháp đố với diện hẹp và diện rộng, diện tích ô khảo nghiệm, số lần nhắc lại, các công thức khảo nghiệm, phương pháp xử lý thuốc, chỉ tiêu và phương pháp đánh giá, thiết kế khảo nghiệm, kịch bản để lấy tư liệu khảo nghiệm, dự kiến kinh phí đền bù thiệt hại. Nhân viên kỹ thuật đăng ký vào sổ thống kê quy trình khảo nghiệm cụ thể để quản lý tài liệu của công ty (BMKT-03-03).

5.3. Thực hiện quy trình khảo nghiệm cụ thể1 dịch hại trên 1 cây trồng: Trong thời gian khảo nghiệm xử lý thuốc khảo nghiệm không được dùng bất cứ loại thuốc BVTV nào khác trên ruộng khảo nghiệm. Nếu ruộng khảo nghiệm bắt buộc phải sử dụng thuốc BVTV để trừ các đối tượng dịch hại khác thì thuốc được dùng để trừ các đối tượng dịch hại này phải không được làm ảnh hưởng đến thuốc khảo nghiệm và phải được phun rải đều trên tất cả các ô khảo nghiệm kể cả đối chứng. Các trường hợp trên phải được ghi chép lại và được coi là điều kiện bất thường. Tiến hành chụp ảnh quay phim theo kịch bản. Kiểm tra ảnh hưởng của thuốc đến cây trồng (HDKT-03-03). Điều tra lấy mẫu, ghi chép hiệu quả của thuốc đối với dịch hại. Những số liệu thu được từ khảo nghiệm diện hẹp cần được xử lý bằng các phương pháp thống kê thích hợp. Những kết luận của khảo nghiệm phải được viết ra từ các kết quả đã được xử lý bằng phương pháp thống kê. Từ đó đánh giá hiệu lực của công thức khảo nghiệm đối với dịch hại và đề nghị công thức hợp lý để phòng trừ dịch hại. Đánh giá tác động của thuốc đến sinh vật khác, đến các sự thay đổi của các loại sâu, bệnh, cỏ dại khác cũng như sinh vật có ích. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc đến cây trồng sau phun. Với những chỉ tiêu có thể đo đếm như số lá bị biến dạng, khô, chết ... cần được biểu thị bằng các số liệu cụ thể. Các chỉ tiêu đánh giá được bằng mắt như độ cháy lá, quăn lá, sự thay đổi màu sắc lá phải được mô tả. Nếu thuốc ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng thì phải đánh giá ảnh hưởng tốt hay xấu, phải theo dõi thời gian cây phục hồi trở lại. Báo cáo ảnh hưởng của thuốc đến cây trồng trong cả chu kì sinh trưởng trong năm của cây với các nồng độ thuốc khác nhau để làm cơ sở cho tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc.

5.4 Báo cáo, đánh giá công thức khảo nghiệm cụ thể: Xử lý số liệu khảo nghiệm diện hẹp bằng phương pháp IRRISTAT hoặc RCB&RCBD. Báo cáo kết quả khảo nghiệm theo mẫu được hướng dẫn trong tài liệu ”Những vấn đề cơ bản trong khảo nghiệm thuốc BVTV” (PLKT-03-01)

6. HỒ SƠ

(các hồ sơ sẽ được thống nhất trong từng hợp đồng cụ thể với từng khách hàng)

6.1 Biểu mẫu

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

1

Kế hoạch khảo nghiệm của khách hàng

BMKT- 03-01

2

Kế hoạch khảo nghiệm của nhân viên kỹ thuật

BMKT- 03-02

3

Sổ thống kê quy trình khảo nghiệm

BMKT- 03-03

4

Mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm

BMKT- 03-04

5

Đánh giá công tác khảo nghiệm định kỳ

BMKT- 03-05

6.2 Phụ lục

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

1

Những vấn đề cơ bản trong khảo nghiệm thuốc BVTV

PLKT-03-01

2

Giáo trình phân tích thí nghiệm bằng IRRISTAT

PLKT-03-02

3

Giấy cam kết đền bù thiệt hại

PLKT-03-03

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

1

QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng

TKN-02-01