Quy Trình Khung Chuyển Giao Kỹ Thuật BVTV Cấp Cơ Sở

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình khung nhằm hướng dẫn nhân các bước chuyển giao kỹ thuật BVTV giúp khách hàng thâm nhập thị trường mới.

2. PHẠM VI

Tài liệu này được áp dụng cho phòng Phát triển sản phẩm.

3. THAM KHẢO

Quy trình xác định cây trồng dịch hại (QTKT-02).

Quy trình khung khảo nghiệm (QTKT-03).

Quy trình khung phòng trừ dịch hại (QTKT-04).

Quy trình khung phòng trừ dịch hại tổng hợp (QTKT-05).

Các quy trình trình diễn, hội thảo, chính sách.

4. TRÁCH NHIỆM

Lãnh đạo, nhân viên phòng Phát triển sản phẩm chịu trách nhiệm thi hành quy trình này.

5. THỰC HIỆN

Mục tiêu của dự án là thâm nhập thuốc của khách hàng vào thị trường để nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người dân; khai thác thế mạnh từng vùng; nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư khác; nâng cao trình độ hiểu biết và tiếp thu khoa học kỹ thuật của cán bộ địa phương, bà con nông dân, đổi mới nhận thức tư duy và phương thức canh tác của người nông dân.

5.1 Tổ chức chuyển giao: Tổ chức chủ trì là lãnh bên khách hàng nắm quyền, nắm kinh phí và chi phối toàn bộ sự hoạt động của dự án, giám sát tiến độ, nội dung, kinh phí thực thi dự án. Nhóm chuyển giao công nghệ gồm nhóm kỹ thuật với quy trình phòng trừ dịch hại cụ thể được ban hành, có thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ các nội dung của mô hình. Các quy trình chuyển giao phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo tính pháp lý, có tính ổn định và phù hợp, có tính mới và mang lại hiệu quả hơn quy trình cũ. Nhóm kỹ thuật phải có kỹ năng làm việc tốt, có trách nhiệm cao, nhiệt tình, ăn ở tại địa bàn triển khai dự án, bám sát chỉ đạo cụ thể từng mô hình theo kiểu cầm tay chỉ việc.

Ban dự án gồm Lãnh đạo khách hàng, lãnh đạo Phát triển sản phẩm, đại diện địa bàn thực hiện chuyển giao. Nhiệm vụ của ban dự án là xác định khả năng thâm nhập sản phẩm vào địa bàn và tiềm năng phát triển sản phẩm sau khi thâm nhập căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trường từ Quy trình xác định cây trồng dịch hại (QTKT-02), xây dựng chi tiết nội dung dự án kèm theo định mức kinh tế kỹ thuật của từng nội dung cụ thể trên cơ sở Quy trình phòng trừ dịch hại cụ thể đã được xây dựng và phê duyệt tại địa bàn của dự án, xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên trong từng nội dung công việc của dự án, xây dựng tiến độ thực hiện dự án, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện định kỳ, kịp thời giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ của dự án.

Việc thẩm định dự án là cần thiết để xem xét đánh giá mục tiêu, nội dung và các giải pháp khoa học được nêu trong dự án; năng lực nhóm chuyển giao, nhân lực, khả năng tài chính trong việc tổ chức triển khai; khả năng thâm nhập và phát triển sản phẩm tại địa bàn

5.2 Đối tượng chuyển giao: Địa bàn chuyển giao là yếu tố cần lựa chọn đầu tiên theo địa phương, tiếp theo chọn cán bộ địa phương, chọn hộ dân tham gia (HDKT-TD-04-01). Hộ dân phải tự nguyện tham gia dự án, là hộ trung bình tiên tiến và có khả năng đầu tư, nhiệt tình với khoa học công nghệ và muốn áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, có nhu cầu làm giàu, có khả năng lôi cuốn và hướng dẫn các hộ khác làm theo. Số lượng hộ tham gia ở giai đoạn đầu chỉ nên là 3 hộ trên một điểm để có thể xây dựng được “các điểm sáng” ở cấp hộ nông dân. Thời gian chuyển giao là 2 vụ trong 2 năm.

Nội dung chuyển giao phải chứa đựng đầy đủ các công việc nhằm thực hiện mục tiêu của dự án, chú trọng đào tạo huấn luyện, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về mặt kỹ thuật cũng như trách nhiệm của họ khi tham gia dự án. Cốt lõi của nội dung là quy trình phòng trừ dịch hại được diễn giải hết sức cụ thể, đơn giản và phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ của cán bộ và người dân trong vùng dự án.

5.3 Các bước chuyển giao: Xây dựng tài liệu tập huấn phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, có hình ảnh minh hoạ. Khi tập huấn các nông dân tiên tiến, cán bộ cơ sở, chú ý hướng dẫn để người dân, cán bộ cơ sở tự làm, không làm thay người dân. Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cần tập huấn sâu để họ có thể làm chủ được công nghệ cần chuyển giao. Đối với các hộ nông dân cần tập huấn kỹ, làm thí điểm kiểu “cầm tay chỉ việc” để họ có thể tự làm được sau này. Thực hiện chuyển giao quy trình tới từng hộ, có ghi chép hồ sơ công việc, có ghi chép ý kiến địa hộ nông dân, cán bộ địa phương, lãnh đạo địa phương. Cần giám sát tiến độ công việc, hồ sơ công việc, điều chỉnh khó khăn vướng mắc và có đánh giá định kỳ.

5.4 Báo cáo chuyển giao: Báo cáo cần được viết cụ thể về kết quả số lượng, chất lượng, hiệu quả của công việc; tác động của dự án đến sản xuất kinh doanh; tính bền vững của dự án; khả năng nhân rộng của dự án. Cần đánh giá dự án theo tiến độ thực hiện, số lượng công việc theo mục tiêu, chất lượng công việc theo mục tiêu, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường.