Quy Trình Khung Phòng Trừ Một Dịch Hại Trên Một Cây Trồng

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình khung nhằm hướng dẫn nhân viên kỹ thuật biết cách viết và thực hiện quy trình hướng dẫn phòng trừ một loại dịch hại trên một loại cây trồng để triển khai các quy trình phòng trừ dịch hại trên cây trồng cụ thể.

2. PHẠM VI

Tài liệu này được áp dụng cho phòng Phát triển sản phẩm

3. THAM KHẢO

Quy trình xác định cây trồng, dịch hại, thuốc (QTKT-02).

Quy trình khung khảo nghiệm (QTKT-03).

Các quy trình trình diễn, hội thảo, chính sách.

4. TRÁCH NHIỆM

Lãnh đạo, nhân viên phòng Phát triển sản phẩm chịu trách nhiệm thi hành quy trình này.

5. THỰC HIỆN

5.1 Thông tin cây trồng, dịch hại: các thông tin này phải được thu thập theo từng đợt 1, 2, 3…, mỗi đợt phải ghi rõ thời gian, giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, mật độ sâu (con/ m2), tuổi sâu phổ biến, (hoặc tỷ lệ bệnh (%), cấp bệnh phổ biến), điều kiện thời tiết cơ bản như nhiệt độ, ẩm độ, nắng, mưa (BMKT-04-01).

5.2 Đề xuất các biện pháp bảo vệ thực vật: đó là việc đề xuất về thuốc sử dụng theo từng đợt, mỗi đợt đề xuất thuốc với thông tin về giai đoạn sinh trưởng của cây trồng. Cần nêu rõ tên thuốc và hoạt chất, nồng độ và mức tiêu dùng/ ha, lượng nước lít/ ha, khoảng thời gian cho phép sử dụng (từ ngày - ngày, tháng, năm); phương pháp sử dụng thuốc gồm phương tiện, thời điển phun trong ngày, vị trí phun thuốc lên cây (BMKT-04-02). Đề xuất biện pháp chăm sóc sau khi phun thuốc như: biện pháp tưới nước, biện pháp bón phân, biện pháp tỉa cành và tạo tán, biện pháp kích thích tạo hoa, quả, tỉa quả… (PLKT-04-01).

5.3 Thực hiện quy trình: xử lý thuốc bảo vệ thực vật theo biện pháp 5.2, ghi rõ địa điểm thực hiện theo xã, và thời gian theo vụ và năm.

5.4 Đánh giá phương pháp: các tiêu chí đánh giá là hiệu lực phòng trừ dịch hại, ảnh hưởng thuốc đến cây, tính kháng của dịch hại.

6. HỒ SƠ

(các hồ sơ sẽ được thống nhất trong từng hợp đồng cụ thể với từng khách hàng)

6.1 Biểu mẫu

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

1

Thông tin cây trồng dịch hại

BMKT- 04-01

2

Đề xuất thuốc sử dụng

BMKT- 04-02

3

Thống kê quy trình phòng trừ một dịch hại trên một cây trồng

BMKT- 04-03

6.2 Phụ lục

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

1

Đề xuất biện pháp chăm sóc sau phun

PLKT-04-01