Tư Vấn Phát Triển Sản Phẩm Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trong phòng thí nghiệm. Hoạt động này được thực hiện theo các bước sau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

1. Xây dựng dự án: Để có được thông tin đầy đủ và chính xác cho việc phát triển sản phẩm, chúng tôi sẽ trao đổi để nắm bắt thông tin của khách hàng về hoạt chất và dạng thuốc mong muốn phát triển, đối tượng phòng trừ, loại cây cần bảo vệ, phương pháp sử dụng thuốc, công nghệ sản xuất. Trên cơ sở nghiên cứu tính chất hoá lý của hoạt chất, các phụ gia cần thiết và điều kiện công nghệ của khách hàng, hai bên sẽ đánh giá tính khả thi của dự án. Sau đó hai bên sẽ ký hợp đồng phát triển sản phẩm trên cơ sở thỏa thuận.

2. Phát triển sản phẩm trong phòng thí nghiệm: Chúng tôi sẽ tiến hành các thí nghiệm để tạo được mẫu sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng. Khách hàng sẽ nhận mẫu để thử sinh học và sẽ phối hợp với chúng tôi để điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu phòng trừ sinh học. Các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được triển khai sản xuất thử tại cơ sở của khách hàng.

Chúng tôi cũng tư vấn phát triển các sản phẩm nghiên cứu thành công trong phòng thí nghiệm (hoặc sản phẩm của khách hàng) ra thị trường theo cách thức sau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

1. Chúng tôi xây dựng phần mềm tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật như một công cụ mạnh để nghiên cứu thị trường tại Việt Nam [xem tại trang web nongnghiepcongdong.vn]. Tham khảo phần mềm tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật, cùng với khách hàng, chúng tôi nghiên cứu sự phù hợp của sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đối với việc phòng chống sinh vật gây hại cụ thể trên một cây trồng cụ thể theo yêu cầu của khách hàng.

2. Phối hợp với khách hàng, chúng tôi cùng điều tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cơ sở xác định cơ cấu cây trồng và mùa vụ của từng địa bàn; xác định dịch hại chính trên cây trồng, phân tích kinh nghiệm sử dụng thuốc cho từng dịch hại chính, xác định nhu cầu và chủng loại thuốc của từng địa phương. Từ đó dự báo triển vọng cho sản phẩm và hạch toán cây trồng liên quan đến sử dụng một loại thuốc cụ thể. Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi khảo sát kiểm tra nội bộ hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật diện hẹp và diện rộng đối với cây trồng dịch hại theo yêu cầu, xây dựng quy trình phòng trừ dịch hại trên cây trồng tại địa bàn.

3.Với sản phẩm tiềm năng, chúng tôi phối hợp với khách hàng xâm nhập sản phẩm vào địa bàn; triển khai mô hình kèm theo việc trình diễn sản phẩm, hội thảo đầu bờ, hội thảo nông dân về thuốc bảo vệ thực vật; biên soạn nội dung kỹ thuật cho nhãn thuốc; viết tài liệu tuyên truyền quảng bá... nhằm hướng dẫn nội dung kỹ thuật sử dụng thuốc, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp.